logo
Main Page Sitemap

Iso 9001 2000 pdf

(071) ISO 9001: Spis treci 0 Wprowadzenie 1 Zakres normy 2 Norma powoana 3 Terminy i definicje 4 System zarzdzania jakoci 5 Odpowiedzialno kierownictwa 6 Zarzdzanie zasobami 7 Realizacja wyrobu 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 1 : 2000 Model systemu ISO 9001: 2000 zakres normy.
Jeeli jest to tylko moliwe, walidacja powinna by zakoczona przed przekazaniem lub wdroeniem wyrobu do produkcji.
63 Szczególn uwag naley zwróci na wymagania klientów i wymagania rynkowe a) wymagania funkcjonalne i dotyczce parametrów; b) majce zastosowanie przepisy techniczne i przepisy prawa powszechnego; c) odpowiednie informacje wynikajce z poprzednich podobnych projektów oraz d) wszelkie inne wymagania o zasadniczym znaczeniu dla projektowania.
ISO 9001: Przegld projektowania i rozwoju (7.3.4) NA odpowiednich etapach projektowania - systematyczne przegldy, celem: a) oceny moliwoci spenienia wymaga; b) identyfikacji problemów i proponowania rozwiza Wyniki przegldów oraz zaproponowanych dziaa naley zapisywa ISO 9001: Przegld projektowania i rozwoju (7.3.4) Przegld projektowania jest formalnym sprawdzeniem.
Tamy mierniczej, suwmiarki, mikrometra, amperomierza, itp.) 89 Zapewnienie zdolnoci pomiarowej wyposaenia odpowiednio do wymaga dotyczcych pomiaru wzorcowanie lub sprawdzenie identyfikacja, aby da moliwo okrelenia statusu wzorcowania zabezpieczenie przed regulacjami przez osoby nieuprawnione ochrona przed uszkodzeniem lub obnieniem wasnoci metrologicznych 90 Wzorcowanie jest procesem porównywania wyposaenia.Naley upewni si, czy wszystkie dziaania w ramach danego etapu zostay zrealizowane w sposób kompletny i prawidowy, zapewniajcy spenienie zaoonych wymaga.Nowelizacja trwaa trzy lata i wymagaa pracy setek ekspertów z brany przemysowej oraz handlowej, interesariuszy norm (.Projektowania) na zewntrz NIE jest wystarczajcym uzasadnieniem wyczenia tego procesu z systemu.1 analiza wymaga normy ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiaów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzciskiego) Instytut Organizacji i Zarzdzania Politechniki Wrocawskiej Zakad Zarzdzania Jakoci Tel.Nowelizacja ISO 9001 to odpowied na ogromne zmiany w technologii, rónorodno biznesow oraz globalny handel.Gówne zagadnienia poruszane w ksice to: tworzenie polityki jakoci w organizacji, ulepszanie systemów motywacyjnych, mapowanie procesów organizacji, analiza sprawdzonych systemów i technik jakoci: just in time, Kaizen i innych, dostosowanie obiegu informacji do ISO, przygotowanie organizacji do auditu zatwierdzajcego.Czy system a) odpowiada zaplanowanym dziaaniom (7.1) wymaganiom normy i wymaganiom ustalonym przez sam organizacj b) jest efektywnie wdroony i utrzymywany planowanie auditów, z uwzgldnieniem statusu i wanoci auditowanych dziaa lub obszarów oraz wyników poprzednich auditów prowadzenie przez osoby inne ni prowadzce auditowan dziaalno ISO.Konsultantów, uytkowników, laboratoriów badawczych, organów certyfikujcych przedstawicieli uczelni wyszych oraz instytutów badawczych, przedstawicieli administracji rzdowej oraz organizacji pozarzdowych reprezentujcych 81 czonków ISO na caym wiecie.
Wybór aplikacji do zarzdzania elektronicznym obiegiem dokumentów.
Dowód d z auditu - zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które ss istotne ze wzgldu na kryteria auditu i moliwe do zweryfikowania.
Nadzorowanie (zmiany) planu odpowiednio do postpu prac.Szanse na powodzenie s tym wiksze, im lepiej wdroeniowcy potrafi pokaza pracownikom korzyci z ISO i odpowiedzie na ich wtpliwoci.Wprowadzona w 1987 roku ISO 9001 bya nowelizowana czterokrotnie; najnowsza wersja ISO 9001 to pierwsza istotna nowelizacja od 2000 roku.Przyrzdy podlegajce prawnej kontroli metrologicznej okrela w drodze rozporzdzenia Rada Ministrów ISO 9001: Pomiary, analiza, doskonalenie (8) ISO 9001: Pomiary, analiza, doskonalenie (8) 8 Pomiary, analiza i doskonalenie wejcie procesowy model zarzdzania jakoci Zarzdzanie zasobami Odpowiedzialno kierownictwa Zarzdzanie (wyrób lub usuga) procesem Pomiary, analiza, doskonalenie.WYRÓB w niniejszej normie oznacza równier wnie usug.Przy apowersoft screen recorder crackeado ocenie potrzeb w zakresie zasobów naley bra pod uwag pracowników dostawców i partnerów informacj infrastruktur rodowisko pracy finanse ISO 9001: Zasoby ludzkie (6.2) Postanowienia ogólne (6.2.1) Personel wykonujcy prace majce wpyw na jako wyrobu powinien by kompetentny na podstawie odpowiedniego: wyksztacenia szkolenia umiejtnoci dowiadczenia.Ciga zdolno dostarczania wyrobów speniajcych wymagania klienta oraz wymagania zawarte w przepisach zadowolenie klienta, uzyskiwane drog efektywnego wdroenia systemu, zawierajcego procesy staego doskonalenia, zapewniajcego zgodno z wymaganiami klienta oraz z wymaganiami przepisów : Zastosowanie (1.2) Wszystkie wymagania normy powinny by stosowane w kadej organizacji, niezalenie.Znowelizowana norma, pN-EN ISO 9001 Systemy zarzdzania jakoci Wymagania zostaa przetumaczona na jzyk polski i mona j ju kupi w sklepie PKN.

Sitemap